دكتر قراخانلو

سمت : رئيس پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي