دکتر سید ضیاء هاشمی

سمت : سرپرست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري