جدید به قدیم            قدیم به جدید

1 2 3 4 5
  

1384 /10/17

 • انتصاب دكتر مهدي ايرانمنش به سمت مديركل دفتر هيأتهاي امناء

1384 /10/12

 • انتصاب دكتر آريا الستي به رياست مركز تحقيقات سياست علمي كشور

1384 /9/5

 • انتصاب دكتر منصور كبگانيان به رياست كميسيون دائمي

1384 /8/24

 •  انتصاب دكتر عزيزاله معمارياني به رياست مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي

1384 /5/31

 • تشكيل سيزدهمين جلسه از دور سوم هيأت امناء
 •  تبديل مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران به پژوهشگاه

1384 /5/18

 • تشكيل جلسه كميسيون دائمي
 • 1384 /2/29

  • تشكيل دوازدهمين جلسه از دور سوم هيأت امناء (نشست فوق‌العاده)
  •  تصويب پرداخت فوق‌العاده ويژه اعضاء هيأت علمي

  1384 /1/29

  • تشكيل يازدهمين جلسه از دور سوم هيأت امناء
  •  تعيين فوق‌العاده معيشت كاركنان مؤسسات عضو
  •  اصلاح نمودار تشكيلات مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه
  •  اصلاح فوق‌العاده جذب اعضاي هيأت علمي شاغل در قم
  •  تشكيل دوازدهمين جلسه از دور سوم هيأت امناء (نشست فوق‌العاده)
  •  تصويب پرداخت فوق‌العاده ويژه هيأت علمي به اعضاء هيأت علمي شاغل در حوزه ستادي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  1383 /12/6

  • تشكيل دهمين جلسه از دور سوم هيأت امناء
  •  تشكيل دهمين جلسه از دور سوم هيأت امناي منطقه دو پژوهشي
  •  اصلاح برخي از مواد آئين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي

  1383 /12/5

  • تشكيل هيأت امناء مستقل پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  1383 /11/14

  • تبديل مؤسسه پژوهشي حوزه و دانشگاه به پژوهشگاه

  1383 /10/16

  • تشكيل نهمين جلسه از دور سوم هيأت امناء (نشست فوق‌العاده)
  •  تشكيل نشست فوق‌العاده هيأت امناي منطقه دو پژوهشي
  •  افزايش فوق‌العاده جذب اعضاء هيأت علمي

  1383 /10/13

  • انتصاب دكتر حميد محبي به رياست پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

  1383 /10/9

 • تشكيل جلسه كميسيون دائمي
 • 1383 /6/12

  • افزايش فوق‌العاده خاص كارشناسان و تكنسين‌هاي مؤسسات عضو
  •  تشكيل هشتمين جلسه از دور سوم هيأت امناي منطقه دو پژوهشي
  •  تسري فوق‌العاده مديريت اعضاء هيأت علمي به حوزة ستادي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
  •  اصلاح ماده 9 آئين‌نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاهها و ‌موسسات آموزش عالي براي مرتبه‌هاي 1و 2
  1 2 3 4 5