مصوبات تاریخ دریافت فایل
 سی وهفتمین نشست هیأت امنای منطقه دو پژوهشی... 1397 /4/19 PDF ZIP
 صورتجلسه نشست فوق العاده هیأت امنای منطقه ... 1397 /1/28 PDF ZIP
 صورتجلسه نشست عادی هیأت امنای منطقه دو پژو... 1396 /11/1 PDF ZIP
 صورتجلسه نشست عادی هیأت امنای منطقه دو پژو... 1396 /3/31 PDF ZIP
 صورتجلسه سی و چهارمین نشست هیأت امنای منط... 1395 /12/9 PDF ZIP
 صورتجلسه نشست فوق العاده هیأت امنای منطقه ... 1395 /12/4 PDF ZIP
 صورتجلسه نشست فوق العاده هیأت امنای منطقه ... 1395 /9/6 PDF ZIP
 صورتجلسه سی و سومین نشست هیأت امنای منطقه... 1395 /3/24 PDF ZIP
 سی و دومین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنا... 1394 /7/11 PDF ZIP
 سی و یکمین نشست هیأت امنا منطقه دو پژوهشی ... 1394 /2/6 PDF ZIP
 نشست فوق العاده هیأت امنا منطقه دو پژوهشی ... 1393 /10/15 PDF ZIP
 مصوبات سی امین نشست عادی از دوره سوم هیأت ... 1393 /10/8 PDF ZIP
 مصوبات بیست و نهمین نشست عادی از دوره سوم ... 1393 /7/27 PDF ZIP
 مصوبات بیست و هشتمین نشست عادی از دوره سوم... 1393 /7/7 PDF ZIP
 بیست و هفتمین نشست عادی از دوره سوم هیأت ا... 1392 /12/24 PDF ZIP
 صورتجلسه نشست فوق العاده هیأت امنای منطقه ... 1392 /10/4 PDF ZIP
 بیست و چهارمین نشست عادي از دوره سوم هيأت ... 1391 /28/3 PDF ZIP
 بیست و پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیأت ا... 1391 /9/7 PDF ZIP
 نشست فوق العاده هیأت امناء منطقه دو پژوهشی... 1390 /28/12 PDF ZIP
 بیست و سومین نشست عادی از دوره سوم هیأت ام... 1390 /6/16 PDF ZIP
 نشست فوقالعاده هیأت امناء منطقه دو پژوهشی ... 1390 /5/4 PDF ZIP
 نشست فوق‌العاده هيأت امناي منطقه دو پژوهشي... 1389 /12/18 PDF ZIP
 بیست و دومین نشست عادی از دوره سوم هیأت ام... 1389 /8/16 PDF ZIP
 بيست و يکمين نشست عادی از دوره سوم هيات ام... 1388 /4/10 PDF ZIP
 بيستمين نشست عادی از دوره سوم هيات امنای م... 1388 /3/20 PDF ZIP
 نشست فوق العاده هیات امنای منطقه دو پژوهشی... 1387 /6/31 PDF ZIP
 نوزدهمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای ... 1387 /4/25 PDF ZIP
 هجدهمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای م... 1387 /3/9 PDF ZIP
 هفدهمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای م... 1387 /3/6 PDF ZIP
 شانزدهمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای... 1386 /8/5 PDF ZIP
 صورتجلسه پانزدهمين نشست از دوره سوم هيات ا... 1385 /10/6 PDF ZIP
 صورتجلسه هیات امنای منطقه دو پژوهشی در اجل... 1385 /9/8 PDF ZIP
 صورتجلسه چهاردهمين نشست عادي از دوره سوم ه... 1385 /4/27 PDF ZIP
 سيزدهمين جلسه از دور سوم هيات امناء منطقة ... 1384 /5/31 PDF ZIP
 دوازدهمين جلسه از دور سوم هيات امناء منطقة... 1384 /2/29 PDF ZIP
 يازدهمين جلسه از دور سوم هيات امناء منطقة ... 1384 /1/29 PDF ZIP
 دهمين جلسه از دور سوم هيات امناء منطقه دو ... 1383 /12/6 PDF ZIP
 نهمين جلسه از دور سوم هيات امناء منطقة دو ... 1383 /10/16 PDF ZIP
 هشتمين جلسه از دور سوم هيات امناء منطقه دو... 1383 /6/12 PDF ZIP
 هفتمين جلسه از دور سوم هيئت امناء منطقه دو... 1382 /12/14 PDF ZIP
 ششمين جلسه از دور سوم هيأت امناي منطقه‌ي د... 1382 /8/15 PDF ZIP
 هشتمين اجلاس مشترك هياتهاي امناء دانشگاهها... 1382 /5/13 PDF ZIP
 هفتمين اجلاس مشترك هياتهاي امناء دانشگاهها... 1381 /4/29 PDF ZIP
 پنجمين جلسه از دور سوم هيأت امناي منطقه‌ي ... 1381 /4/24 PDF ZIP
 چهارمين جلسه از دوره سوم هيأت امناي منطقه... 1380 /11/10 PDF ZIP
  ششمين اجلاس مشترك هياتهاي امناي دانشگاهها... 1380 /4/6 PDF ZIP
 سومين جلسه از دوره سوم هيات امناي منطقه 2 ... 1379 /12/13 PDF ZIP
  دومين جلسه از دوره سوم هيات امناي منطقه 2... 1379 /3/1 PDF ZIP
 اولين جلسه مشترك از دور سوم هيات امناي منا... 1378 /11/9 PDF ZIP
 چهارمين اجلاس مشترك هياتهاي امناي دانشگاهه... 1378 /7/28 PDF ZIP
 جلسه مشترك هيات امناي مناطق يك و دو پژوهشي... 1377 /10/10 PDF ZIP
 اولين جلسه هيأت امناي مناطق يك و دو پژوهشي... 1377 /3/7 PDF ZIP
 پنجمين جلسه از دوره دوم هيات امناي منطقه د... 1376 /7/23 PDF ZIP
 مصوبات چهارمين جلسه از دوره دوم هيات امناي... 1376 /2/8 PDF ZIP
 سومين جلسه از دوره دوم هيات امناي منطقه دو... 1375 /4/2 PDF ZIP
 مصوبات دومين جلسه از دوره دوم هيأت امناي م... 1374 /12/24 PDF ZIP
 اولين جلسه از دوره دوم هيات امناي منطقه دو... 1374 /6/12 PDF ZIP
 هفتمين جلسه هيات امناي دانشگاهها و موسسات ... 1373 /9/6 PDF ZIP
 سومين جلسه هيات امناء منطقه 4 تهران (موسسا... 1372 /4/15 PDF ZIP
 دومين جلسه هيات امناي منطقه 4 (موسسات پژوه... 1371 /10/28 PDF ZIP
 اولين جلسه هيات امناي منطقه 4 تهران ( موسس... 1371 /5/19 PDF ZIP